مولتی تایمر دیجیتال شیوا امواج ( یا تایمر همه کاره)

Digital multi timer model - MTB- 15M CODE - 14B12

از {{model.count}} رای
تعداد
نوع
محصول در بسته بندی اصل تضمین سلامت و اصل بود کالا طبق مشخصات درج شده .
لطفا توجه فرمایید : تمامی قیمت ها افزایش یافته لطفا قبل از خرید و واریزی وجه آن( قیمت را استعلام فرمایید) با تشکر .
فروشنده: فروشگاه اینترنتی اتوماسیون جنوب
آماده ارسال ناموجود
0
278,000 تومان
محصول مورد نظر موجود نمی‌باشد.
  • {{value}}
کمی صبر کنید...
  • برند: شیوا امواج
  • ضمانت: سه سال ضمانت تعویض
  • کد دستگاه: CODE - 14B12
  • مدل دستگاه: MODEL- MTB-15M

مولتیتایمردیجیتالیاتایمرهمهکارهباسیستممیکروپروسسوریبادقتبالا0.1sec داراینمایشدهندهزمانووضعیتهایمختلفمولتیتایمردیجیتالباکاراییفوقالعادهبادورلهمجزامیتواندبصورتتایمرتاخیردرقطعووصل،کنترلموتورهایچپگردراستگرد،عملکردفلاشریوترکیبیبرنامهریزیشود.ويژگيهایمولتیتایمر: دارای2 رلهدرخروجیدارایحافظههنگامقطعبرقوشمارشزمانباقیمانده15 برنامهشاملانواعتایمروفلاشرتایمرچپگردوراستگردتایمرتاخیردرقطعویاتاخیردروصلقابلیتاستارتنرمافزاریدستگاهتعیینوضعیترله(وصلیاقطع) پسازاستارتمشخصاتفنيمولتیتایمر:ولتاژتغذیه: AC 160-240v /50-60hzورودیاستارت:AC 160-240 v/50-60hzخروجیرله5 آمپرکاراییدردمای: +65...20- درجهسانتیگرادکاراییدررطوبت: 70%

 

مولتیتایمردیجیتالیاتایمرهمهکارهباسیستممیکروپروسسوریبادقتبالا0.1sec داراینمایشدهندهزمانووضعیتهایمختلف

مولتیتایمردیجیتالباکاراییفوقالعادهبادورلهمجزامیتواندبصورتتایمرتاخیردرقطعووصل،کنترلموتورهایچپگردراستگرد،عملکردفلاشریوترکیبیبرنامهریزیشود.

ويژگيهایمولتیتایمر: 

دارای2 رلهدرخروجی

دارایحافظههنگامقطعبرقوشمارشزمانباقیمانده

15 برنامهشاملانواعتایمروفلاشرتایمرچپگردوراستگرد

تایمرتاخیردرقطعویاتاخیردروصل

قابلیتاستارتنرمافزاریدستگاه

تعیینوضعیترله(وصلیاقطع) پسازاستارت

مشخصاتفنيمولتیتایمر:

ولتاژتغذیه: AC 160-240v /50-60hz

ورودیاستارت:AC 160-240 v/50-60hz

خروجیرله5 آمپر

کاراییدردمای: +65...20- درجهسانتیگراد

کاراییدررطوبت: 70%

مولتیتایمردیجیتالشیواامواجمدلMTB - 15M

مولتیتایمردیجیتالشیواامواجمدلMTB - 15M دارایابعادبیرونی72x86x60 میلیمتراستووزنیدرحدود150 گرمداردواین تایمردیجیتالقادراستتاتایمریباکاراییفوقالعادهبودهودقتزمانیصدمثانیهرانشاندهد. ایندستگاهدارایدورلهمجزامیباشدومیتواندکاربردهایمتفاوتیرادرچهارگروهزیرانجامدهید:

•تایمرتأخیردرقطعویاتأخیردروصل

•کنترلموتورهایچپگردوراستگرد

•عملکردفلاشریدرزمانهایمختلف

•عملکردترکیبیفلاشری

مولتیتایمردیجیتالشیواامواجدارایویژگیهایمختلفیمیباشدکهازجملهآنبهداشتنسیستممیکروپروسسوریبادقتبالاکه0.01 ثانیهمیباشدوهمچنین15 برنامهکاریکهشاملانواعتایمرها،فلاشر،تایمرچپگردوراستگردمیباشد. صفحهنمایشگراین ساعتفرماندارایعلائماختصاریمیباشدکههرکدامنشاندهندهعنوانخاصیبودهوبطورمثالMODE حالتکاریدستگاه،AC برقشبکه،REL A وصلرلهA وREL B وصلرلهB رانشانمیدهد. شمامیتوانیدنوعاستارتدستگاهرابصورتنرمافزاریانتخابنماییدوبهدوصورتوصلبرقبهترمینالSTART وقطعبرقبهترمینالSTART تنظیمکنید. ازقابلیتهایخوباینمحصولذخیرهزمانتایمگیریشدهدرهنگامقطعبرقمیباشدوهمچنینتعیینوضعیترله( وصلیاقطع) بعدازاستارت. ازمشخصاتفنیاینمولتیتایمربهداشتنولتاژتغذیه180 – 250 VAC بافرکانس50-60 Hz میتواناشارهکردوهمچنینکاراییایندستگاهدرمحیطهایمختلفوبادماوآبوهواهایمتفاوتنیزازدیگرویژگیهایخوبایندستگاهمیباشد،بطوریکهمیتوانددردمای-20 تامثبت65 درجهبهخوبیکارکردهوحتیدررطوبت70% نیزدارایکاراییاولیهبودهوبهعملکردوبدنهدستگاهآسیبیواردنمیشودودارایدرجهحفاظتIP30 میباشدکهمقدارمحافظتازدستگاهرانشانمیدهد.

برند
شیوا امواج
ضمانت
سه سال ضمانت تعویض
کد دستگاه
CODE - 14B12
مدل دستگاه
MODEL- MTB-15M
تغذیه وردی
180 - 250 VAC /50 - 60 HZ
دما کارایی
منهای 20 و مثبت +65 درجه سانتی گراد
کارایی رطوبت
70% درصد
خروجی
دو عدد رله 5 آمپری

دیدگاه خود را بنویسید

  • {{value}}
این دیدگاه به عنوان پاسخ شما به دیدگاهی دیگر ارسال خواهد شد. برای صرف نظر از ارسال این پاسخ، بر روی گزینه‌ی انصراف کلیک کنید.
دیدگاه خود را بنویسید.
کمی صبر کنید...