مبدل یا تبدیل کننده/ اینورتر

مبدل ها یا تبدیل کننده ها دستگاهایی هستند که همانطور که از نامشان مشخص هست می توانند ولتاژ ورودی را گرفته و سپس آن را کم یا زیاد نماید که اگر ولتاژ ورودی افزایش پیدا کند به آن مبدل یا تبدیل کننده افزایشی و اگر ولتاژ ورودی کم شود به آن کاهشی می گویند . کاربرد مبدل ها در صنعت برق و کنترل و اتوماسیون کنترلی بسیار فراوان است که تقریبا دست اندرکاران  این رشته ها با آن برخورد فراوان دارند .

مبدل ها یا تبدیل کنندها  تنوع زیادی دارند شامل مبدل جریانی , فرکانسی , و ,,,,,