کلید های اتوماتیک قابل تنظیم

کلید های اتوماتیک قابل تنظیم کلیدهای هستند که همانطور که از اسمشان پیدا هست قابل تنظیم جریان برای عبور از آن در محدود درج شده روی ان و قابل تنظیم می باشد