در باره تجهیزات اندازه گیری و ابزار دقیق هلدپیک (HoldPeak)

برند HOldPeak با داشتن 20 سال سابقه تولید تجهیزاتاندازه گیری و ابزار دقیق در هشتاد کشور دینا من جمله آلمان ، آمریکا و استرالیا مورد اعتماد قرار گرفته است . محصولات HoldPeak در دهها کارخانه نیروگاه ،