بخش یک ایمنی در برق و جریان الکتریسته :(این بخش در حال آماده شدن هست ..)

بخش دوم ایمنی در پنوماتیک ، هیدرولیک و فشار :

بخش سوم ایمنی در حرکت : حرارت : بخار :

بخش چهارم ایمنی در ساختمان سازی :